Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Μετατοπίσεις στύλου, καλωδίου, παροχής/μετρητή

Για τη μετατόπιση - παραλλαγή δικτύου υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση, με κατάθεση οικοδομικής άδειας, κάτοψης, τοπογραφικού και τομής όπου απαιτείται, σε οποιοδήποτε Γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η μετατόπιση – παραλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί, για λόγους οικοδομικούς, επικινδυνότητας των δικτύων μας, λόγω διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου, για  αισθητικούς λόγους εφόσον βέβαια υπάρχει τεχνική λύση και γίνει αποδεκτή από τους περίοικους κλπ. Το αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης μετά από μελέτη, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τις προϋποθέσεις ικανοποίησης του αιτήματός του.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης.

 Μετατόπιση Παροχής – Μετρητή Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ).
Για τη μετατόπιση παροχής – μετρητή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση σε οποιοδήποτε γραφείο εξυπηρέτησης. Απαραίτητη είναι η συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.

Προκειμένου να προωθηθεί το έργο για κατασκευή, απαιτούνται τα ακόλουθα:

  1. Καταβολή της οικονομικής επιβάρυνσης, που αντιστοιχεί στη δαπάνη μετατόπισης της παροχής- μετρητή
  2. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη(ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης.